Ocupación hoteleira por orixe

Para describir o funcionamento da oferta e da demanda dentro do sector dos establecementos regrados débense estudar aquelas variables que poidan ter influencia en dito comportamento. Neste apartado considéranse as variables que poidan ser pertinentes para a análise do grao de ocupación segundo a orixe dos viaxeiros que pasan a noite en establecementos hoteleiros: Número de viaxeiros, noites e outras variables que poidan determinar as características da ocupación.